அமீரகத்தில் புதிய விசா கட்டண விபரம்! » Sri Lanka Muslim

அமீரகத்தில் புதிய விசா கட்டண விபரம்!

dubai

Contributors

விசா கட்டணம் விபரம் பின்வருமாறு!

 

New visa fee system in UAE from today;
Click here for new cost
(System includes new fees for all visit,
business and residence visas)

The UAE began enforcing a new visa fees
system on Friday after it was endorsed by
the federal cabinet as part of plans to
organise the entry of foreigners and unify
visa fees in the country’s seven emirates.
Following are the new fees for some types
of visa as published in the semi-official
Arabic language daily Al Ittihad.
* Visa for work in the public sector Dh200
* Investor or business partner visa Dh250
* Visa for domestic helpers working for
nationals Dh150
* Visa for domestic helpers working for
expatriates Dh200
* Visa for family members of expatriate in
the public sector Dh200
* Visa for family members of an investor or
business partner Dh250
* Multi-purpose visa for tourist ship crew
members Dh200
* Visa for landlords Dh1,100
* Multi-purpose visa for companies
Dh2,100
* Visa for expatriates in the private sector
of free zone Dh250
* Visa for expatriate residents of other GCC
countries Dh200
* Renewal of visa for expatriate residents of
GCC countries Dh700
* Long-term business or entertainment visa
Dh550
* Long-term multi-purpose business or
entertainment visa Dh1,500
* Study or training visa Dh550
* Medical treatment visa Dh550
* Visa for patient’s escort Dh1,400
Residence
* Visa for domestic helpers working for
nationals or GCC citizens Dh150 per year
* Visa for domestic helpers working for
expatriates Dh200 per year
* Residence visa for family of an expatriate
in the public sector Dh200 per year
* Residence visa for family of an expatriate
sponsored by a national Dh150
* Residence visa for family of an expatriate
investor or business partner Dh250

Web Design by The Design Lanka