கலாநிதி எ.சி. எஸ் ஹமீதின் பாராளுமன்ற உரைகள் அடங்கிய நூல் நேற்று வெளியீடு - Sri Lanka Muslim

கலாநிதி எ.சி. எஸ் ஹமீதின் பாராளுமன்ற உரைகள் அடங்கிய நூல் நேற்று வெளியீடு

Contributors

-படம் அஸ்ரப் ஏ சமத்-

முனனாள் அமைச்சர் கலாநிதி எ.சி. எஸ் ஹமீதின் பாராளுமன்ற உரைகள் அடங்கிய நூல் நேற்று பி.ஜ.எம்.ஜ.சி. எல் வைத்து வெளியீட்டு வைக்கப்பட்டது.

 

இந் நிகழ்வுக்கு நூலின் தொகுப்பாசிரியர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஏ.எச்.எம் அஸ்வர், வெளிநாட்டு அமைச்சர் பேரரசிரியர் ஜீ.எல் பீரிஸ், பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கரு ஜயசுரிய, ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி பாயிஸ் முஸ்தபா ஆகியோரையும் படத்தில் காணலாம்.

asw1 asw1.jpg2 asw1.jpg3 asw1.jpg4 asw1.jpg5 asw1.jpg6 asw1.jpg7

Web Design by Srilanka Muslims Web Team