புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்கள் சற்றுமுன் பதவிப்பிரமாணம்! - Sri Lanka Muslim

புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்கள் சற்றுமுன் பதவிப்பிரமாணம்!

Contributors

ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க முன்னிலையில் 37 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம் செய்து கொண்டுள்ளனர்.

இன்று (08) முற்பல் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில், நிதி இராஜாங்க அமைச்சர், நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் ஆகிய 2 இராஜாங்க அமைச்சர்களாக இருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

 1. ஜகத் புஸ்பகுமார – வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
 2. ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய – நிதி இராஜாங்க அமைச்சர்
 3. லசந்த அழகியவண்ண – போக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சர்
 4. திலும் அமுனுகம – முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
 5. கனக ஹேரத் – தொழில்நுட்ப இராஜாங்க அமைச்சர்
 6. ஜானக வக்கும்புர – மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அமைச்சர்
 7. ஷெஹான் சேமசிங்க – நிதி இராஜாங்க அமைச்சர்
 8. மொஹான் பிரியதர்ஷன டி சில்வா – விவசாய இராஜாங்க அமைச்சர்
 9. தேனுக விதானகமகே – நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
 10. பிரமித பண்டார தென்னகோன் – பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
 11. ரோஹன திஸாநாயக்க – விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகார இராஜாங்க அமைச்சர்
 12. அருந்திகா பெர்னாண்டோ – நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
 13. விஜித பேருகொட – பிரிவேன் கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்
 14. லொஹான் ரத்வத்த – பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்
 15. தாரக பாலசூரிய – வெளிவிவகார இராஜாங்க அமைச்சர்
 16. சனத் நிஷாந்த – நீர் வழங்கல் இராஜாங்க அமைச்சர்
 17. இந்திக்க அனுருத்த – மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
 18. சிறிபால கம்லத் – நெடுஞ்சாலைகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
 19. சாந்த பண்டார – ஊடக இராஜாங்க அமைச்சர்
 20. அனுராத ஜயரத்ன – நீதி மற்றும் சிறைச்சாலை விவகார இராஜாங்க அமைச்சர்
 21. எஸ்.வியாளேந்திரன் – வர்த்தக இராஜாங்க அமைச்சர்
 22. சிசிர ஜயக்கொடி – சுதேச மருத்துவ இராஜாங்க அமைச்சர்
 23. பியால் நிஷாந்த டி சில்வா – மீன்பிடி இராஜாங்க அமைச்சர்
 24. பிரசன்ன ரணவீர – சிறு மற்றும் நடுத்தர கைத்தொழில் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
 25. டி.வி.சானக – வனவிலங்கு மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
 26. டி.பி. ஹேரத் – கால்நடை அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
 27. சஷீந்திர ராஜபக்ஷ – நீர்ப்பாசன இராஜாங்க அமைச்சர்
 28. டாக்டர். சீதா அரம்பேபொல – சுகாதார இராஜாங்க அமைச்சர்
 29. காதர் மஸ்தான் – மாநில ஊரக விவகார அமைச்சர்
 30. அசோக பிரியந்த – உள்நாட்டலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்
 31. அரவிந்த் குமார் – மாநில கல்வி அமைச்சர்
 32. கீதா குமாரசிங்க – பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் விவகார இராஜாங்க அமைச்சர்
 33. சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன் – கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
 34. கலாநிதி சுரேன் ராகவன் – மாநில உயர்கல்வி அமைச்சர்
 35. டயானா கமகே – சுற்றுலா இராஜாங்க அமைச்சர்
 36. சாமர சம்பத் தசநாயக்க – ஆரம்ப கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்
 37. அனுர பெஷ்கோல் – சமூக வலுவூட்டல் இராஜாங்க அமைச்சர்.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team