முஸ்லிம் தனியார் சட்ட நகல்கள் குறித்து - உஸ்தாத் மன்சூர் (Video) » Sri Lanka Muslim

முஸ்லிம் தனியார் சட்ட நகல்கள் குறித்து – உஸ்தாத் மன்சூர் (Video)

8e3a923e-8688-4b85-8fda-8a223a252c28

Contributors
author image

நன்றி - அனுப்புனர்

ஷரீஆவின் பார்வையில் திருமணவயது எத்தனை?

அன்னை ஆயிஷாவின் திருமண வயது என்ன?

திருமணத்தை பதிவது ஷரீஆவுக்கு முரணனானதா?

யாரின் அறிக்கை ஷரீஆவின் உடன்பட்டது ?

Video 

Web Design by The Design Lanka