வேலையற்ற பட்டதாரிகளின் விண்ணப்ப வயதில்லை அதிகரிப்பு » Sri Lanka Muslim

வேலையற்ற பட்டதாரிகளின் விண்ணப்ப வயதில்லை அதிகரிப்பு

IMG_20200210_073115

Contributors
author image

Editorial Team

வேலையற்ற பட்டதாரிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்குவதற்கான விண்ணப்ப வயதில்லை 35 லிருந்து 45 வயதாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

Web Design by The Design Lanka