மொனராகலை தேர்தல் தொகுதி பெறுபேறுகள் - Sri Lanka Muslim
Contributors
author image

Editorial Team

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு  44,921
ஐக்கிய தேசிய கட்சி  22,456
மக்கள் விடுதலை முன்னணி  3,293
ஜனநாயகக் கட்சி  653
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள்  72,173
செல்லுபடியற்ற வாக்குகள்  4,413
வழங்கப்பட்ட வாக்குகள்  76,586
மேலதிக வாக்குகள்  22,465
     
     
     
     
     
     
     

Web Design by Srilanka Muslims Web Team