சர்வதேச காகங்கள் தினத்தன்று, பசில் ராஜபக்ஷவின் பிறந்த தினமாகும்..! - Sri Lanka Muslim

சர்வதேச காகங்கள் தினத்தன்று, பசில் ராஜபக்ஷவின் பிறந்த தினமாகும்..!

Contributors
author image

Editorial Team

காகங்களுக்கு ஒரு தினமுள்ளது. அதாவது, “ சர்வதேச காகங்கள் தினம்” இந்த தினம் ஏப்ரல் 27 ஆம் திகதியாகும்.  அதேபோல, பசில் ராஜபக்ஷவின் பிறந்த தினம் ஏப்ரல் 27ஆம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team