ஸ்மார்ட் போன்களை பாதுகாத்துக்கொள்ள Smartphone Airbag! - Sri Lanka Muslim

ஸ்மார்ட் போன்களை பாதுகாத்துக்கொள்ள Smartphone Airbag!

Contributors

விழுந்து சேதமாகும் ஸ்மார்ட் கையடக்கத் தொலைபேசிகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்

நோக்கில் ஹொண்டா நிறுவனம் காற்று நிரப்பப்பட்ட பாதுகாப்பு பை (Smartphone Airbag) ஒன்றை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது.
ஹொண்டா நிறுவனத்தின் வடிவமைப்பாளர்களின் சிந்தனையில், ஸ்மார்ட் கையடக்க தொலைபேசிகள் கீழே விழும் போது அதற்கு சேதம் ஏற்படாத வண்ணம் காபனீரொட்சைட் வாயு நிரப்பப்பட்ட ஆறு பைகளை கொண்டதாக இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பையினுள் கையடக்கத் தொலைபேசி இருக்கும் போது  பாதுகாப்பாகவும் கையாள்வதற்கு இலகுவாகவும் இருக்கும். இந்நிலையில் ஸ்மார்ட்  தொலைபேசிகள் தவறுதலாக கீழே விழும் போது குறித்தப் வாயு நிரப்பட்ட பை தன்னிச்சையாக செயற்பட்டு ஸ்மார்ட் கையடக்கத் தொலைபேசிகளை சேதத்துக்குள்ளாவதிலிருந்து பாதுகாக்கும்.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team