வேயங்கொட பொலிஸ் பிரிவிற்கு பொலிஸ் ஊரடங்குச் சட்டம் பிறப்பிப்பு » Sri Lanka Muslim

வேயங்கொட பொலிஸ் பிரிவிற்கு பொலிஸ் ஊரடங்குச் சட்டம் பிறப்பிப்பு

Contributors
author image

Editorial Team

வேயங்கொட பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட பகுதியில் மீள அறிவிக்கும் வரையில் பொலிஸ் ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Web Design by The Design Lanka